Skip to main content

Àrea Comptable

Els serveis de comptabilitat tenen l’objectiu d’assessorar i ajudar l’empresa en la seva àrea administrativa.

Servei d’assessorament i tràmit sobre:

  • Planificació comptable.
  • Confecció de la comptabilitat, adaptada al Pla General Comptable i als principis comptables vigents.
  • Elaboració i estudi de balanços i comptes de pèrdues i guanys.
  • Confecció d’inventaris.
  • Amortitzacions, regularitzacions i tancament de la comptabilitat al final de l’exercici econòmic.
  • Confecció de comptes anuals.
  • Anàlisis financers i econòmics.